Regler

Regler for De Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Om deltagelse:

a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM).

b) Den eller de artister der er booket til at fremføre et seminar, en akt eller et helt show ved den kongres eller i den sammenhæng DM er knyttet til, må ikke deltage i konkurrencerne.

c) En konkurrencedeltager, som tidligere har vundet Grand Prix for en akt ved DM, tillades ikke at konkurrere igen med væsentligt den samme akt.

d) En konkurrencedeltager må være registreret som deltager i kongressen eller den sammenhæng som DM afholdes i. Samtlige afgifter såsom kongreskort og eventuelle konkurrenceafgifter skal være betalt før sidste betalingsdato for de konkurrerende.

e) Indenfor DM findes en junior- og en seniorkategori. I konkurrencesammenhænge er man junior frem til det år man fylder 18 år. Derefter konkurrerer man i seniorkategorien.

f) En skriftlig meddelelse om deltagelse i konkurrencer skal indsendes til styregruppen for DM eller en af styregruppen udpeget konkurrenceleder, senest en måned før DM.

g) Ved at tilmelde sig konkurrencer, accepterer den konkurrerende regler og rutiner i dette dokument.

Om juryen:

a) En jury skal bestå af op til 6 dommere samt en pointtæller/listefører/tidtager. Juryen

bestemmer samtlige priser og udmærkelser ved et DM. En af dommerne er ordfører (overdommer).

b) Dommere udvælges af DM styregruppen. MCD, MCÅ og MCS stiller hver med to dommere. Ved valget af dommere skal styrelsen tage hensyn til dommernes kvalifikationer indenfor tryllekunsten samt deres evner til at bedømme konkurrenceakter. Tidligere dommererfaring er meriterende. Endvidere bør det efterstræbes, at juryen indeholder dommere i forskellige aldersgrupper og med varierende baggrund.

c) For at kunne udse en vinder af Grand Prix har juryen ret til at indhente synspunkter fra en person, som ikke selv er tryllekunstner, men som har stor erfaring indenfor teater- eller underholdningsbranchen.

d) Overdommeren er ansvarlig for, at konkurrencerne overholder regler og rutiner i dette dokument. I det tilfælde at to konkurrencedeltagere opnår samme antal point, er det overdommeren, der afgør hvem, der skal udses som vinder.

e) Medlemmer i juryen betaler ikke kongresafgift. Juryen har ret til mad og forfriskninger hvis det behøves under deres arbejde med at bedømme akterne ved DM.

f) Dommernes beslutninger er endelige og kan ikke ankes.

g) Overdommeren er ansvarlig for at resultatet fra dommernes bedømmelse indsamles. Overdommeren sender en skriftlig rapport over resultatet af konkurrencerne til DM styregruppen senest en måned efter DM er gennemført.

h) Den, der accepterer opgaven som dommer, godkender dermed at dømme efter regler og rutiner i dette dokument.

Generelt om kategorierne:

Dansk Mesterskab i Trylleri afholdes indenfor nedenstående 4 hovedkategorier med underkategorier. Har dommerne den opfattelse at det er bedre for den konkurrerende at ændre dennes kategori, har dommerne ret til at gøre dette.

1. Scenemagi

Manipulation

En sceneakt helt eller overvejende baseret på fingerfærdighed.

Generel magi

En sceneakt, som i de fleste tilfælde, udgøres af en blanding af de øvrige kategorier. Rekvisitterne som anvendes er normalt mindre end rekvisitterne som anvendes i en akt indenfor underkategorien illusioner. Visse akter som anvender moderne high-tech eller videoteknik kan kategoriseres som generel magi.

Illusioner:

En sceneakt hvori større rekvisitter anvendes (selv når rekvisitterne ikke er synlige for publikum). Ofte er flere personer og/eller dyr indblandet i præsentationen.

Komisk magi:

En sceneakt med komik som hovedtema. Akten kan være baseret på nogen af de andre underkategorier indenfor scenemagi.

Mentalmagi:

En sceneakt som baseres på en demonstration af tilsyneladende ekstraordinære eller overnaturlige mentale kræfter, som f.eks. telepati, clairvoyance, forudsigelser, telekinese, tankelæsning, hurtigregning eller simulering af psykiske evner.

2. Close-up magi

Akter i denne kategori fremføres på tæt hold for en mindre gruppe tilskuere. Den konkurrerende

kan sidde eller stå bag eller ved et bord, ofte med en eller flere deltagere fra publikum siddende ved bordet. Akten kan også præsenteres uden, at den konkurrerende anvender bord. De objekter, der anvendes, er generelt små og de fleste effekter involverer tilskuere.

Der findes tre underkategorier i Close-up magi.

Kortmagi:

En close-up akt som helt er baseret på at den konkurrerende benytter sig af spillekort.

Mikromagi:

En close-up akt der for hoveddelen benytter sig af mere generelle rekvisitter. Spillekort må gerne benyttes.

Salonmagi:

En akt der ligger mellem close-up magi og scenemagi. Akten er beregnet til at blive præsenteret for en gruppe tilskuere i et mindre rumend ved scenemagi.

3. Table Hopping

Akter i denne kategori fremføres ved bordene i et restaurantmiljø med spisende gæster bestående af tryllekunstnere og lægfolk. Akten benytter sig typisk af mindre generelle rekvisitter, spillekort og lignende, samt evt. genstande der findes i en restaurant. Den konkurrerende skal gentage sin akt ved minimum tre borde. Aktens varighed skal være mellem 4,5 og 7 minutter.

4. Børnetrylleri

En akt, hvis primære formål er at underholde børn.

Akten vil foregå enten fra en scene eller direkte på gulvet med et børnepublikum siddende foran den konkurrerende. Den konkurrerende kan anvende rekvisitter, som benyttes i samtlige af de andre underkategorier. Effekterne kan involvere tilskuerne og  børn og voksne fra publikum kan assistere undervejs. For børnetrylleri gælder samme tids regler som i de andre kategorier.

Særlige regler for DM i børnetrylleri er beskrevet detaljeret i app. A.

Om deltagerne og deres præsentationer:

a) Hver konkurrencedeltager er alene ansvarlig for sin akt og garanterer gennem sin deltagelse at han eller hun har rettigheder til at fremføre akten.

b) Skulle en konkurrencedeltager blive stillet til ansvar for indholdet i, eller udformningen af, sin akt skal tredje part, i dette tilfælde styregruppen for Dansk Mesterskab i Trylleri, holdes ansvarsfri.

c) Konkurrence deltagerne skal præsentere en hel akt (ikke bare et enkelt trick) som skal have en varighed på mindst 5 minutter og højst 10 minutter.

d) En konkurrencedeltager må højst præsentere én akt indenfor Scenemagi, én akt indenfor Close-up magi, én akt indenfor Table Hopping og én akt indenfor børnetrylleri.

e) Konkurrencedeltagere, der præsenterer en akt som af dommerne vurderes at være en tydelig kopi af en anden tryllekunstners akt, eller en væsentlig del af en anden tryllekunstners akt, diskvalificeres.

f)  En præsentation som baserer sig på forudgående aftaler mellem den konkurrerende og en tilskuer i publikum (anvendelsen af en “stooge”) regnes ikke for at være en magisk præsentation. Brug af en ”stooge” kan indebære, at den konkurrerende diskvalificeres. Er dommerne i tvivl kan den konkurrerende blive bedt om at forklare den anvendte metode og/eller blive bedt om at repetere effekten for dommerne. Dommere der overværer en forklaring af en anvendt metode har tavshedspligt i forhold til den forklarede metode.

g) Den konkurrerende skal være klar til at fremføre sin akt mindst 10 minutter før aftalt tid. Juryen kan diskvalificere en konkurrerende der ikke overholder denne regel.

h) En akt begynder, når den konkurrerende begynder at agere på scenen, eller når den eventuelle musik/tale, som den konkurrerende benytter sig af begynder, afhængig af hvilken af disse hændelser, der kommer først.

i) Længst fremme på scenen findes to lamper, en rød og en gul. Efter ni minutter af en akt

tændes den gule lampe. Efter ti minutter tændes den røde lampe, som viser at den

konkurrerende har overskredet tiden og dermed er diskvalificeret.

j) Ved præsentationen af den konkurrerende skal kun nævnes navnet på den konkurrerende samt eventuelt, hvor den konkurrerende kommer fra/hvilken klub der har indstillet ham eller hende.

Om priser og andre udmærkelser:

a) Priser

Indenfor kategorierne scenemagi og close-up magi kan juryen uddele tre priser: en førstepris, en andenpris og en tredjepris. Disse priser kan uddeles både til juniorer og seniorer.

Indenfor kategorierne Table Hopping og børnetrylleri  kan juryen uddele tre priser: en førstepris, en andenpris og en tredjepris.I disse kategorier er der ingen junior/senior adskillelse. Alle deltagere konkurrerer på lige vilkår.

b) Specielle udmærkelser

Juryen kan uddele specielle udmærkelser, f.eks. for en ny teknik eller et nyt princip som den konkurrerende har benyttet sig af. Juryen kan også vælge at uddele en pris for “mest originale akt”.

c) Grand Prix

Juryen kan udse en vinder af Grand Prix for scenemagi og en vinder af Grand Prix for close-up magi. Indenfor kategorierne Table Hopping og børnetrylleri uddeles der ikke Grand Prix.

d) Andre udmærkelser

Ingen andre priser eller andre udmærkelser må deles ud i forbindelse med konkurrencerne uden at styregruppen for DM i trylleri og overdommeren har godkendt det.

Om bedømmelsesprocessen:

a) Bedømmelsesprocessen er todelt. I første fase bestemmer juryen hvilke akter indenfor de respektive kategorier som skal tildeles første-, anden-, og tredjeprisen. I anden fase bestemmer juryen om der er akter så ekstraordinære at der kan uddeles Grand Prix.

b) Hvert jurymedlem skal lave en ligeværdig bedømmelse af samtlige konkurrerende. Følgende aspekter tages med i bedømmelsen:

Teknisk dygtighed

Showmanship/præsentation

Underholdningsværdi

Kunstnerisk udtryk/programkomposition

Originalitet

Magisk atmosfære

c) Hvert jurymedlem kan give op til 100 point til hver konkurrencedeltager. Den konkurrerendes samlede point beregnes ved at totalsummen af de point den konkurrerende har fået, divideres med antallet af dommere. Det maksimale antal point som en konkurrerende kan opnå er 100 point.

d) En konkurrerende som får under 50 point i gennemsnit vurderes ikke at have opnået DM niveau og bliver diskvalificeret.

e) Konkurrerende, som behandler dyr eller mennesker dårligt i sin akt, bliver diskvalificeret.

f) Efter bedømmelsesprocessens første fase har hver dommer ret til at ændre sin bedømmelse og ændre sine point. Denne ændring skal godkendes af overdommeren og skal ske åbent under det afsluttende jurymøde.

g) Når bedømmelsesprocessen er afsluttet på det afsluttende jurymøde, regnes de konkurrerendes point sammen. På denne baggrund bestemmer overdommeren og samtlige jurymedlemmer hvilke priser, der skal uddeles og til hvem.

h) Priserne deles ud til de akter der har fået højest antal point i de respektive kategorier. For at komme på tale til en førstepris indenfor en kategori må den konkurrerende opnå mindst 80 point. For at komme på tale til en andenpris indenfor en kategori må den konkurrerende opnå mindst 70 point. For at komme på tale til en tredjepris indenfor en kategori må den konkurrerende opnå mindst 60 point.

i) Hvis ingen af de konkurrerende har opnået det niveau der kræves for en givet pris, bliver denne pris ikke uddelt.

j) Ved DM deltager juniorer på samme vilkår som seniorer og bedømmes efter samme forudsætninger. Når konkurrencerne er afsluttet og dommernes point er sammenregnet, laves der en komplet DM pointliste, samt en separat Junior-DM pointliste hvor kun de konkurrerende juniorer figurerer. Dommerne kan ud fra disse lister beslutte at dele første-, anden- og tredjepriser ud til de tre juniorer med højst antal point i de respektive kategorier. Disse priser uddeles uden hensyn til om de konkurrerende har opnået pointgrænserne for priserne (60, 70 og 80 point). Selvom der kan anlægges et særligt juniorniveau for uddeling af priser, så fastholdes at en juniorprismodtager mindst – og på regulær vis – skal opnå 50 point for overhovedet at kunne modtage en pris. Juryen kan derudover beslutte at uddele hædrende omtale til deltagende juniorer.

k) Prislisten holdes hemmelig frem til det øjeblik hvor pristagerne skal præsenteres og priserne deles ud.

l) For at komme på tale til Grand Prix må den konkurrerende have modtaget en førstepris i en kategori.

j) I Table Hopping kategorien tildeles point til den konkurrerende ved de enkelte borde der optrædes ved. Gæsterne ved hvert bord i restauranten udnævner en ordfører, der står for indsamling af point. Efter hver konkurrencedeltager har optrådt ved et givet bord, skriver hver person ved bordet et pointtal mellem 1 og 10. Disse point samles ind og regnes sammen af ordføreren og noteres med den konkurrerendes navn. Når konkurrencen er afsluttet er det alle ordførernes ansvar at indsamle og aflevere pointsedlerne til en repræsentant for styregruppen. Juryen beregner gennemsnitspoint pr. konkurrerende. Dommerne kan ud fra disse point beslutte at dele første-, anden- og tredjepriser ud til de tre konkurrerende med højst antal point. Seniorer og juniorer konkurrerer på samme vilkår i denne kategori.

k)

Om titler:

Kun den, der har vundet førstepris, har ret til at anvende titlen: “Dansk Mester”, som skal følges af benævnelsen af kategorien efterfulgt af årstallet for mesterskabet.

F:eks.: “Dansk Mester i Børnetrylleri 2016”.

eller “Dansk Mester i Close-up magi 2016”

Anden- og tredjepris vindere i alle kategorier har ret til at anvende titlen: “Prisvinder ved Dansk Mesterskab i trylleri”, som skal følges af benævnelsen af kategorien efterfulgt af årstallet for mesterskabet.

F:eks.: “2. juniorprisvinder i Table Hopping ved Dansk Mesterskab i Trylleri 2016”

eller “3. prisvinder i Close-up magi ved Dansk Mesterskab i Trylleri 2016”

De der har vundet Grand Prix har ret til at anvende titlen: “Dansk Mester” samt: “Grand Prix vinder” efterfulgt af årstal.

F.eks.: “Dansk Mester i trylleri 2016”

eller “Dansk Mester i trylleri og vinder af Grand Prix 2016”.

Om administration:

a) Arrangørerne af den kongres/sammenkomst ved hvilken DM afholdes udpeger en officiel tidtager og listefører. Arrangørerne af den kongres/sammenkomst ved hvilken DM afholdes er ansvarlige for at juryens dommere har mulighed for at gennemføre deres arbejde under gode arbejdsforhold.

b) Styregruppen for DM har ansvaret for at tidtager ur og konkurrencelamper for tidsangivelse samt diplomer og trofæer er tilgængelige i forbindelse med afholdelsen af konkurrencerne.

c) Hvert medlem af juryen skal i god tid inden konkurrencerne have haft mulighed for at gennemgå dette dokument.

d) Før konkurrencerne bør juryens ordfører lave en kort gennemgang med jurymedlemmerne angående rutiner etc.

______________________________________________________________________________

App. A.

Der vil blive inviteret to hold børn som publikum af hensyn til deltagerne.

Alle deltagere skal gennemføre en komplet børnetrylleakt på mindst 7 minutter og maksimalt 10 minutter. Den magiske akt skal indeholde mindst tre egentlige magiske effekter/tricks.

Efter 9 minutters optræden giver tidtageren signal, der indikerer at der er gået 9 minutter.

Efter 10 minutters optræden giver tidtageren signal, der indikerer at der er gået 10 minutter

og at den konkurrerende har overskredet tiden og dermed er diskvalificeret.

Dommere og pointgivning:

De arrangerende magiske klubber udpeger i fællesskab op til 5 dommere.

Arrangørerne af den kongres/sammenkomst ved hvilken DM afholdes udser to lægdommere.

I alt et dommerpanel på op til 7 dommere. En af tryllekunstnerne i panelet virker som overdommer.

Dommerne giver point ud fra følgende elementer:

Blev børnene underholdt (udgør mindst 50% af vurderingen)

Teknisk dygtighed
Præsentation og rutine (der skal leveres min. 3 tricks)

Originalitet

Magisk atmosfære (der skal også være magi i akten)

Vedr. pris uddeling – se punktet: “Bedømmelsesprocessen”

Praktiske bemærkninger:

Arrangørerne af den kongres/sammenkomst ved hvilken DM afholdes står for lyd og lys.

Børnene bliver placeret på gulvet i salen og scenen er et podie på ca. 30 cm i højden – der er således nærkontakt med publikum, der nemt kan komme og hjælpe på scenen. Der opsættes skillevægge, så tryllekunstneren har diskret adgang til scenen fra forberedelsesrummet. Der vil være hjælp til at få rekvisitterne ind på scenen.

______________________________________________________________________________

Disse regler er udarbejdet af René Jensen og Erik Bo Bruhn og er en kombination af F.I.S.M. reglerne, egne erfaringer og idéer samt elementer fra Norske, Svenske og Finske nationale mesterskabs regler.

Dette regelsæt er antaget af styregruppen for Dansk Mesterskab i Trylleri bestående af formændene for: Magisk Cirkel Danmark, Magisk Club Århus og Magisk Cirkel Sønderjylland.

Dato:21/1-2016

René Jensen/MCÅ

Anna Jensen/ MCÅ

Erik Bo Bruhn/MCD

Jørgen Fevre/MCS